کنوانسیون حمل و نقل چند وجهی بین المللی

INTERNATIONAL MULTIMODAL TRANSPORT CONVENTION

تعاریف مندرج در بند 1-8-1 از کنوانسیون مذکور (MTC) گرفته شده اند. این کنوانسیون که توسط سازمان ملل متحد تهیه و در سال 1980 به تصویب رسیده در معرض الحاق 30 کشور جهان قرار دارد ولی هنوز تعداد کشورهای ملحق شده به آن به حدنصاب نرسیده است. هدف این کنوانسیون آن بوده است که درصورت اجرایی شدن، عملیات چند جانبه حمل و نقل چندوجهی یا چندشیوه ای تحت ضابطه و معیارهای لازم قرار گرفته و در تمام موارد از میزان تعهدات یکسان و الزام آوری - تبعیت شود، البته تحقق این امر منوط به تصویب کنوانسیون است.

لازم به یادآوری است که حمل و نقل چندوجهی با حمل و نقل تک وجهی تفاوت اساسی دارد. حمل و نقل تک وجهی را «حمل کالا با استفاده از یک شیوه حمل واحد از قبیل جاده، دریا، هوا تعریف کرده اند» که تحت ضوابط و مقررات و کنوانسیون ناظر بر هریک از شیوه های مزبور قرار دارند که قبلاً به آنها اشاره شده است. در حالیکه جهانی شدن تجارت و فراتر رفتن عملیات حمل از محدوده بنادر دریایی و ضرورت تحویل گرفتن و تحویل دادن کالا در خارج از محدوده مذکور، تدوین کنوانسیون حمل و نقل چندوجهی را که در چارچوب آن مشتری و یا صاحب کالا فقط با یک متصدی و یک سند حمل واحد سرو کار داشته باشد، ایجاب نموده است.

live chat