حمل و نقل چند وجهی بین المللی

عملیات حمل و نقل چند وجهی یا چند شیوه ای بین المللی یا INTERNATIONAL MULTIMODAL TRANSPORT عبارتست از حمل کالا حداقل، با دو شیوه حمل، از یک کشور که در آنجا کالا در اختیار حمل کننده چندوجهی گذاشته می شود تا محل تعیین شده برای تحویل کالا واقع در کشور دیگر. دریافت و تحویل کالا که به موجب قرارداد حمل تک وجهی (UNIMODAL TRANSPORT) انجام گرفته و در چنین قراردادی درج شده باشد، حمل و نقل چندوجهی محسوب نخواهد شد. پاره ای از تعاریف در این شیوه حمل عبارتند از:

1- قرارداد حمل و نقل چندوجهی MT CONTRACT: عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک متصدی حمل و نقل چندوجهی متعهد می شود که در قبال پرداخت کرایه حمل، عملیات حمل و نقل چندوجهی را انجام و یا تأمین نماید.

2- متصدی حمل و نقل چندوجهی MT OPERATOR: عبارتست از هر شخصی که رأساً و یا نیابتاً و یا توسط شخص دیگری که از جانب او عمل می کند،‌ قرارداد حمل و نقل چندوجهی را منعقد و در سمت کارکیا (PRINCIPAL) و نه به عنوان کارگزار یا نماینده فرستنده یا حمل‌کننده‌ای که در عملیات حمل و نقل چندوجهی دخالت دارد عمل می کند و بابت اجرای قرارداد قبول مسئولیت می کند.

3- سند حمل و نقل چندوجهی MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT: به معنی سندی است که دلیل قرارداد حمل و نقل چندوجهی، در ید اختیار گرفتن کالا توسط متصدی حمل و نقل چندوجهی و تعهد تحویل دادن آن طبق شرایط قرارداد می باشد.

live chat