اسناد حمل فیاتا

همانطور که در آغاز مجلد اسناد فورواردری فیاتا آمده است « نیاز به تنظیم وتدوین این اسناد متحدالشکل از 40 سال پیش احساس می شد و فیاتا بهمین علت به تهیه و تدوین فرمهایی با رنگ‌های متمایز وبه شرح زیر مبادرت نمود.»

1- گواهی دریافت (رسید) فورواردرها، به رنگ سبز روشن، 1955

(FCR)FIATA FORWARDERS CERTIFICATE  OF RECEIPT  

2- گواهی حمل فورواردرها، به رنگ زرد  1959

FIATA FORWARDERS CERTIFICATE OF TRANSPORT (FCT)

3- بارنامه حمل ترکیبی قابل معامله فیاتا، به رنگ آبی  1970

(FIATA NEGOTIABLE COMBINED   TRANSPORT  BILL OF LADING (FBL

4- رسید انبار فیاتا، به رنگ نارنجی

( FWR) FIATA WAREHOUSE RECEIPT

 

از آن زمان تا بحال اکثر کشورهای عضو یک یا دو و یا همه این اسناد را معرفی و به کارگرفته اند، میلیون ها نسخه از آنها به مصرف رسیده است و به ندرت اتفاق افتاده است که دعاوی قضایی در ارتباط با این اسناد گزارش شده باشد. و این خود دلیلی است بر انسجام وکارآمدی فورواردرانی که از این اسناد بهره گرفته اند. بعلاوه، FCR و FCT را اتاق بازرگانی بین المللی در سند (5)2/470 خود، منتشره در سال 1975، به رسمیت شناخته است.

اسناد فیاتا شهرتی جهانی کسب کرده وپشتوانه أی از سنت واعتبار را بهمراه دارند و در طول سالیان گذشته به تسهیل مبادلات بین المللی کمک نموده ودر آینده نیز بعنوان ابزاری معتبر وارزنده دراختیار تجارت جهانی خواهند بود.

 

به موجب مقررات ناظر براین اسناد :

الف- اجازه کنترل نشر وتوزیع آنها منحصر به انجمن های ملی فورواردری عضو فیاتا داده شده است.

ب- مسئولیت چاپ این اسناد به زبانهای انگلیسی،  فرانسه وآلمانی به لحاظ شکل ومحتوی طبق نمونه اصلی به عهده انجمن (سازمان) های ملی فورواردری است.

درصورت لزوم میتوان زبان ملی کشور عضو را نیز درکنار یکی از سه زبان رایج فیاتا نیز اضافه نمود. انجمن های عضو موظفند که سندی را که چاپ می کنند با حروف اختصاری معرف کشور خود طبق کد سازمان ملل متحد، مشخص نمایند. بعنوان مثال AT برای استرالیا ویا GP برای ژاپن.

ج- به غیر از فرمهای SDT و FFI (که هنوز مورد شناسایی اتاق بازرگانان بین المللی قرار نگرفته، یک شماره سریال (مسلسل) در روی فرم الزامی است.

د- قبل از تکثیر فرم،  انجمن های عضو می بایست نمونه چاپی را جهت تایید برای دبیر خانه فیاتا ارسال نمایند.

ه- اسناد فیاتا توسط انجمن های هر کشور عضو بین اعضاء خود همراه با توضیحات لازم در مورد نحوه استفاده از آنها توزیع می شوند وبمنظور نظارت بر صدور آنها،  انجمن ها آمار مربوط به اعضاء خود را که از این فرمها استفاده می کنند، ثبت وضبط خواهند نمود.

و- حقوق تالیف اسناد FCT و FCR و FWR و یا FBL و SDT منحصراً از آن فیاتاست و شرکت‌ها و موسسات منفرداً اجازه تکثیر آنها را ندارند.

بکارگیری اسناد وفرم های فیاتا به منزله ترویج حقوق یکسان وعمل مشترک در فورواردری جهانی است و موجب تحکیم موقعیت وتصویر این حرفه در نزد جهانیان خواهد شد.

live chat