آزادی تردد در آبهای بین المللی

آزادی تردد در آبهای بین المللی - مقررات آنکتاد DEEP SEA NAVIGATION , UNCTAD RULES

طبق قوانین دریایی کشتی ها اجازه دارند آزادانه در آبهای آزاد (اقیانوس ها) و به همه بنادر با شرایط مساوی رفت وآمد کنند. درسالهای اخیر برخی کشورها سعی کرده اند تا قلمرو آبهای ملی خود را توسعه دهند و مسافات مورد تقاضا بین 3 و12 تا200 مایل دریایی بوده است، هر چند هنوز این مسأله در دست مذاکره است. سالها فرض براین بود که فرستنده در انتخاب کشتی مختار است، امـا کشورهای درحـال توسعه بـا مراجعه بـه سازمـان ملـل بـه ایـن امر یعنی به فرمانـروایی کشورهـای دارای خطوط کشتـیرانی قــوی معترض شدند و در نتیجه «کنفرانس توسعه و تجارت» سازمان ملل UNCTAD مقرراتی را تحت عنوان  «نحوه عمل یا ضوابط ناظر بر اتحادیه های کشتیرانی» اتخاذ نمود که به موجب آن از مجموع عملیات کشتیرانی 40 درصد متعلق به کشور صادر کننده،  40 درصد متعلق به کشور وارد کننده و 20 درصد بقیه مربوط به کشورهای ثالث گردید.

live chat