گواهینامه ها

افراد راهیان دریای سعادت موفق به دریافت مدرک از  FIATA بعد از گذراندن دوره های تخصصی شده اند.

live chat