مجوزها

شرکت کشتیرانی راهیان دریای سعادت دارای مجوز حمل و نقل بین المللی کشتیرانی بوده و عضو شرکت های انجمن حمل و نقل بین المللی ایران و نیز انجمن کشتیرانی ایران می باشد.

live chat