دموراژ

به جریمه ای که برای تأخیر در تحویل محموله از Shipping یا انبار شرکت حمل و نقل ظرف مدت 72 ساعت گرفته میشود دموراژ می گویند. این جریمه برای  فرستنده ، گیرنده و یا طرف دیگر مسئول بخاطر تأخیر در بارگیری و تخلیه محموله بیش از 48 ساعت درنظر گرفته میشود.

چگونه میتوان از  پرداخت هزینه دموراژ جلوگیری کرد؟

  • دانستن تعداد روزهای جداگانه در فورواردر حمل و نقل
  • از پیش درمورد اینکه محموله شما در اسرع وقت میرسد اطمینان حاصل کنید. بدین منظور شرکت راهیان دریای سعادت در حداقل زمان ممکن تمام اسناد دریافت شده را به اطلاع شما می رساند.
  • درخواست افزایش زمان آزاد از فورواردر یا حامل در صورت حجم زیاد محمولهای خود

از اینکه راننده کامیون محموله شما را در زمان تعیین شده باید تحویل گرفته و نیز از جایگزین کردن یک راننده پشتیبان درصورتیکه مشکلی برای راننده اول در تحویل گیری بار وجود داشته باشد، مطمئن شوید.

live chat