ترانزیت

حمل و نقل محموله خود در گمرکات داخلی و همچنین کشورهای مشترک المنافع (حداکثر ظرف مدت2 روز کاری) را به تیم تخصصی ما در بندرعباس بسپارید.

حمل و نقل جاده ای و ریلی بدلیل دسترسی آسان حتی در اوج زمان کاری پیشنهاد ما به شماست.

نرخ رقابتی و زمان کوتاه ترانزیت نیز حیطه کاری ماست.

live chat